GIS för humanister och samhällsvetare

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5AR766

Kod
5AR766
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Arkeologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 19 februari 2018
Ansvarig institution
Institutionen för arkeologi och antik historia

Behörighetskrav

Kandidatexamen

Mål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

  • formulera en frågeställning som lämpar sig för en GIS-baserad undersökning,
  • självständigt genomföra en GIS-baserad undersökning,
  • redogöra för olika GIS-metoder i lanskapsanalys,
  • jämföra och utvärdera olika typer av data som används i en GIS-baserad undersökning,
  • presentera en GIS-baserad undersökning i tal, skrift och bild.

Innehåll

Kursen förmedlar förmågan att arbeta med geografiska informationssystem (GIS) och hur GIS kan användas för att analysera humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsfrågor. Den introducerar teoretiska aspekter av landskapsanalys och GIS. Föreläsningar varvas med laborationer. Kursen avslutas med att deltagarna tar fram fallstudier efter egna forskningsintressen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, GIS-baserade laborationer, eget arbete under handledning och seminarier. Undervisningen ges på engelska.

Examination

Examination sker genom laborationer och inlämnande av ett projektarbete. Examination sker på svenska eller engelska.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin