Religion in Late Modern Society: Welfare and Media

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5RT170

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5RT170
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Teologiska fakultetsnämnden, 2 mars 2018
Ansvarig institution
Teologiska institutionen

Behörighetskrav

Kandidatexamen med ett samhällsvetenskapligt, historisk-filosofiskt eller religionsvetenskapligt ämne som huvudområde, eller 120 hp inklusive 90 hp inom ett religionsvetenskapligt huvudområde.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • visa bred kännedom om aktuell forskning inom de samhällsvetenskapliga religionsvetenskaperna rörande relationen mellan religion, modernitet, välfärd och media i det samtida samhället.
  • presentera och kritiskt diskutera centrala teorier om religiös förändring i relation till social, kulturell, ekonomisk och politisk utveckling på nationell och global nivå.
  • bedöma exempel från aktuell svensk och internationell forskning om religion och social förändring med avseende på relationen mellan teori, metod och slutsatser.
  • tillämpa relevanta teorier för att analysera religioners roll och betydelse i inom olika samhällssektorer.
  • självständigt formulera forskningsfrågor som tar sin utgångspunkt i aktuell forskning.
  • skriva och presentera en akademisk text som diskuterar temata som behandlas i litteraturen och föreläsningarna.

Innehåll

Samtida tendenser inom migration, globalisering, medieutveckling och förändrade välfärdssystem har väckt nya frågor om religioners närvaro och betydelse i det offentliga rummet in det senmoderna svenska samhället. Kursen ger fördjupad insikt om teoretiska perspektiv och aktuell forskning med särskilt fokus på välfärd och media. Kursen behandlar mediers och civilsamhällets olika roller när det gäller att skapa mening, värderingar, identiteter och sociala relationer. Särskilt fokus läggs på betydelsen av genus samt etnisk och religiös mångfald i relation till de allmänna temata som behandlas.

Undervisning

Kursen består av:

  • inläsning av föreskriven litteratur
  • föreläsningar och seminarier
  • skriftlig och muntlig framställning

Undervisningsspråket är engelska.

Examination

Examinationen består av aktivt deltagande i föreläsningar och seminarier. Inför seminarierna ska deltagarna lämna in skriftliga gruppuppgifter som behandlar litteraturen (4 hp). Slutuppgiften består av en individuell skrivuppgift som behandlar de temata som ingår i kursen (3,5 hp).

Studenter på avancerad nivå skriver individuella uppgifter inför seminarierna och läser även en doktorsavhandling, utöver den övriga litteraturen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

För att bli godkänd krävs minst 75 procents närvaro på alla kursmoment som ingår i kursplanen. Frånvaro som överstiger detta kan kompenseras genom kompletteringsuppgifter enligt instruktioner från kursansvarig.

Notera att angivna undervisningsformer kan komma att ändras till självstudier om studentantalet är mycket litet.

Övergångsbestämmelser

En student har rätt att tentera denna kurs enligt denna kursplan i tre terminer efter aktuellt kurstillfälle. Om särskilda skäl föreligger, kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges endast undervisning enligt senast antagna kursplan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin