Kost, nutrition och folkhälsa

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FV372

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3FV372
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Folkhälsovetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 21 juni 2016
Ansvarig institution
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Behörighetskrav

180 hp

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten

  • ha kännedom om grundläggande näringslära
  • ha kännedom om näringsrekommendationer och deras vetenskapliga bakgrund
  • kunna värdera och kritiskt granska nutritionspåståenden
  • kunna värdera och kritiskt granska nutritionsvetenskapliga originalartiklar
  • kunna söka, sammanställa och värdera nutritionsforskning
  • kunna sammanställa, tolka och värdera egna och andras kostdata
  • ha kännedom om metoder för bestämning av kroppssammansättning

Innehåll

Energiomsättning - teori, metodik o praktisk tillämpning

Kroppssammansättning och näringsstatus – teori och praktik

Fysisk aktivitet ur ett folkhälsoperspektiv

Näringsrekommendationer, bakgrund och utfall

Avancerad informationssökning

Vetenskapens metoder

Nutritionsepidemiologi - teori och praktik

Aktivitets- och kostdatalaboration

Måltidsfaktorer och aptitreglering

Mat och träning för att förebygga åldersskörhet

Fytokemikalier - de glömda nutrienterna?

Folkhälsonutrition på nätet

Kost, sömn och dygnsrytm

Kost och metabola syndromet

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, seminarier och gruppövningar.

Examination

Muntliga och skriftliga redovisningar och teoretiskt prov. Som betygsgrader används godkänd och underkänd. För godkänt betyg på kursen krävs att alla uppgifter bedömts som godkända, samt att studenten aktivt deltagit i redovisningar.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter 3FV271 Kost, nutrition och folkhälsa.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin