Spanska D, specialinriktad läskurs II

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5SP031

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5SP031
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Romanska språk A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 november 2017
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen med spanska som huvudområde alternativt 120 hp vari ska ingå 90 hp spanska inklusive självständigt arbete.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna redogöra för de inhämtade kunskaperna i en skriftlig PM på spanska

• med handledaren på spanska kunna diskutera relevanta frågor och aspekter rörande det studerade

specialområdet

Innehåll

Studium av ett antal vetenskapliga texter som valts i samråd med examinator och som belyser något

specialområde inom exempelvis språkhistoria, spanska i samtal, litteraturhistoria eller översättningsstudier.

Undervisning

Självständig läsning av litteratur vald efter samråd med examinator.

Examination

Skriftlig eller muntlig examination.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte medtas i examen om motsvarande delkurs lästs inom Spanska D1 eller D2.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin