Analytiska metoder för forensisk vetenskap

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FK111

Kod
3FK111
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biomedicin A1N, Forensisk vetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Programkommittén för masterprogrammen, 12 april 2018
Ansvarig institution
Institutionen för läkemedelskemi

Behörighetskrav

Antagen till Masterprogram i forensisk vetenskap.

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten ha ingående kännedom om analytisk kemiska begrepp, principer och metoder, och kunna:

  • redogöra för de grundläggande principerna för konstruktion och validering av analytiska metoder
  • tillämpa olika analytiska metoder och separationstekniker vid studier inom toxikologi, rättskemi och dopningskontroll
  • söka artiklar i vetenskaplig litteratur och utifrån dessa praktiskt utarbeta en analysmetod samt muntligt och skriftligt redovisa och försvara val av metod.

Innehåll

  • analytiska metoder för organiska ämnen vid studier inom toxikologi, rättskemi och dopningskontroll
  • provmatrisens inverkan på analysmetodik och resultat
  • vätske-vätskeextraktion och fastfasextraktion för provupparbetning
  • vätskekromatografi, gaskromatografi och kapillärelektrofores
  • spektroskopisk och masspektrometrisk detektering samt immunologiska metoder vid kvantitativ och kvalitativ analys
  • grundläggande principer för konstruktion och validering av analytiska metoder

Undervisning

Kursen består av undervisning i analytisk farmaceutisk kemi med särskild inriktning mot analys av toxiska ämnen i biologiskt material. Undervisningen meddelas i form av föreläsningar, seminarier, demonstrationer och laborationer. Särskild vikt läggs vid att stimulera de studerande att självständigt lösa problem.

Obligatoriska moment: Kursintroduktion samt alla moment i samband med laborationer, inkl. gruppmöten, genomgång och redovisning.

Examination

Skriftlig tentamen och speciallaboration (muntlig och skriftlig redovisning). För godkänd kurs fordras godkänd tentamen (11 hp) och godkänd laborationskurs (4 hp). Möjlighet att komplettera icke godkänd laborationskurs kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats. Studerande som underkänts på tentamensprov har rätt att genomgå ytterligare 4 gånger (=totalt 5 tentamensprov). Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som ett tentamenstillfälle. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i samma examen som 3FX123 eller 3FX223, Analytisk toxikologi, på grund av överlapp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin