Egyptologi C

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5EG570

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5EG570
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Egyptologi G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 23 april 2018
Ansvarig institution
Institutionen för arkeologi och antik historia

Behörighetskrav

Egyptologi A, 30 hp, och Egyptologi B, 30 hp, eller Fornegyptisk kultur och språk A, 30 hp, och Fornegyptisk kultur och språk B, 30 hp.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

Mellanegyptiska texter

 • redogöra för specifika problem rörande grammatik eller ordförråd i de under kursen behandlade texterna,
 • översätta de i kursen ingående texterna,
 • redogöra för och diskutera textinnehållet i förhållande till det kulturhistoriska sammanhanget.

Mellan- och gammalegyptiska texter

 • översätta och tolka mer krävande mellanegyptiska texter samt gammalegyptiska inskriptioner,
 • redogöra för de viktigaste skillnader mellan gammal- och mellanegyptiska,
 • redogöra och diskutera specifika problem i texterna,
 • redogöra för och diskutera textinnehållet i förhållande till det kulturhistoriska sammanhanget.

Forntida Egypten i ett internationellt perspektiv

 • redovisa förståelse för faraoniska Egyptens ställning i ett internationellt sammanhang,
 • diskutera förhållandet mellan Egypten och dess närliggande områden, i synnerhet Nubien och Syrien-Palestina,
 • ha kännedom om det mest centrala källmaterialet för temat.

Uppsats

 • välja, sammanställa och diskutera ett urval egyptologiska publikationer och därav forma en tematiskt sammanhållen uppsats med god läsbarhet,
 • tillämpa grunderna i det vetenskapliga skrivandet vad gäller akribi och källhänvisningar,
 • söka efter och välja ut relevant litteratur i databaser.

Innehåll

Moment 1 Mellanegyptiska texter 7,5 hp

Under momentet läses medelsvåra mellanegyptiska texter med betoning på grammatik och ordförråd. Texternas innehåll behandlas i relation till kulturhistorien. Texter läses från standardutgåvor eller foton.

Moment 2 Mellan- och gammalegyptiska texter 7,5 hp

Under momentet läses medelsvåra till svåra mellanegyptiska texter samt gammalegyptiska inskriptioner. Texternas innehåll behandlas i relation till kulturhistorien. Utöver läsning från standardutgåvor eller foton kan läsning från originalmonument förekomma. Studenterna förbereder sig inför undervisningstillfällena genom att arbeta med de aktuella texterna. Texterna representerar alla genrer och källkategorier som t.ex. religiösa inskrifter och brev.

Moment 3 Forntida Egypten i ett internationellt perspektiv 7,5 hp

Kursen ger en översikt över Egyptens relationer med sina närliggande länder och folk. Politiska, militära och diplomatiska aktivitetsområden samt handelsnätverk diskuteras med hjälp av textuella och arkeologiska källor.

Moment 4 Uppsats 7,5 hp

Momentet innebär författandet av en vetenskapligt dokumenterad uppsats under handledning med egyptologisk inriktning baserad på en mindre sammanställning av egyptologiskt källmaterial eller litteratur. Bibliotekskunskap med litteratursökning i digitala arkiv ingår.

Undervisning

Undervisningen på samtliga delkurser består av föreläsningar, litteraturstudier och/eller seminarier med skriftliga och muntliga redovisningsuppgifter. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Examination sker löpande genom muntliga och skriftliga seminarieuppgifter, dessutom genom skriftlig sals- eller hemtentamen. Examination på engelska kan förekomma.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Begränsningar och villkor för rätten att ta med kursen i examen:

 • Kursen är identisk med Fornegyptisk kultur och språk, fortsättningskurs C, 30 hp, kurskod 5EG520, och kan inte ingå i samma examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin