Psykiatrisk omvårdnad I

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3PS312

Kod
3PS312
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vårdvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen, 20 mars 2019
Ansvarig institution
Institutionen för medicinska vetenskaper

Allmänt

Kursen ingår i specialistsjuksköterskeprogrammets inriktning mot psykiatrisk vård och utgörs av teori 3 hp och verksamhetsförlagd utbildning 4,5 hp.

Behörighetskrav

För tillträde till specialistsjuksköterskeprogrammet krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen omfattande 180 högskolepoäng med minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

- självständigt kunna utforma personcentrerad omvårdnad i komplexa vårdsituationer och inom olika vårdformer

- kunna utveckla och tillämpa säker vård

- med hjälp av professionella samtalsfärdigheter kunna kommunicera med vårdsökande, närstående, medarbetare och aktörer i samhället

- visa analytisk förmåga när komplexa etiska frågeställningar diskuteras och kunna identifiera det egna behovet av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

Innehåll

Personcentrerad omvårdnad vid komplexa vårdbehov inom olika vårdformer

Säker vård

Kommunikation och samtalsfärdigheter

Etik

Undervisning

ARBETSFORMER

Teoretiska studier: case-metodik, föreläsningar, grupparbeten, litteraturstudier och seminarier.

Verksamhetsförlagd utbildning är förlagd inom kommunala, statliga, privata och landstingets verksamheter under handledning av kliniskt verksamma specialistsjuksköterskor i form av bashandledare i samverkan med huvudhandledare samt klinisk adjunkt/lektor. Utbildningen inleds med gemensam planering av handledare, lärare och student där studenten formulerar individuella mål utifrån kursens specifika mål och innehållet anpassas delvis efter studentens tidigare yrkeserfarenhet. Verksamhetsförlagd utbildning utgörs av färdighetsträning och tillämpning av specifik psykiatrisk omvårdnad samt teoretisk återkoppling.

OBLIGATORISKA MOMENT

Introduktion till kurs, schemalagda gruppträffar, seminarier, verksamhetsförlagda studier och studieuppgifter med skriftlig och muntlig redovisning.

Examination

TEORETISKA STUDIER

Examination av kursens uppställda mål sker kontinuerligt i form av muntliga och skriftliga uppgifter - tentamina individuellt och i grupp.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

Examination av kursen innebär bedömning av kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Detta sker i form av studieuppgifter, kliniska examinationer och en strukturerad klinisk examination (modifierad Objective Structured Clinical Examination).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Student som ej blivit godkänd under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har rätt att genomgå förnyad VFU en gång (Dnr 3579/98, 3651/98I). Tidpunkten bestäms i varje enskilt fall, utifrån när lärare och handledare inom klinisk verksamhet finns att tillgå, företrädesvis inom terminstid. VFU ges i samverkan med klinisk verksamhet, ledighet kan inte beviljas under denna period.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kan vara förlagd även på kvällar/helger och pendling förekommer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin