Hjärnan - funktioner, sjukdomar och mysterier I

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 3NR201

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3NR201
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 12 december 2017
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna

- beskriva hjärnans och det perifera nervsystemets struktur och funktion samt hur det utvecklas

- beskriva psykiska sjukdomar samt beroende- och drogmekanismer

Innehåll

Undervisningen avser att belysa nervsystemets utveckling och funktion vid sjukdom och skada, samt tar upp aktuell forskning inom området.

A. Funktion

B. Sjukdomar

C. Nya rön och metoder för att studera nervsystemet

Under denna kurs kommer vi att ta upp hela A-delen och halva B-delen, som består av följande block:

A:1 Introduktion och funktionell neuroanatomi

A:2 Hjärnans utveckling

A:3 Våra sinnen

A:4 Neuronala kretsar (reflexbanor, CPG)

A:5 Vårt undermedvetna

B:1 Psykiska sjukdomar

B:2 Beroende, drogmekanismer, belöningssystem, hunger/mättnad

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, demonstrationer, seminarier och miniprojekt.

Examination

Varje block (ex. A1) består av två på varandra följande undervisningstillfällen med samma lärare. Vi kommer att dela ut provfrågor vid det första undervisningstillfället, vilka ska besvaras under veckan. Vid det andra tillfället kommer vi att rätta och gå igenom svaren på frågorna.

Under kursens gång kommer studenterna att få välja ett ämne, antingen helt fritt inom kursens ramar eller utifrån förslag som presenteras. Utifrån ämnet ska studenterna utföra ett miniprojekt som utifrån litteraturstudier behandlar en aktuell frågeställning inom ämnet neurovetenskap. Rapporten över miniprojektet ska vara ca 3 sidor och innehålla sammanfattning, bakgrund, frågeställning, slutsatser, referenser och bilder. Rapporten kan skrivas på engelska eller svenska.

Tredje sista undervisningstillfället.

Rapporten lämnas in.

Nästa steg i examinationen går ut på att kursdeltagarna får bedöma varandras projekt. Bedömningen av miniprojektet ska vara skriftlig och ungefär en halv sida lång. Peka ut några saker som var bra med rapporten och något som kan förbättras.

Näst sista undervisningstillfället.

Rapportbedömning med bifogad rapport lämnas in.

Sista kurstillfället:

Kursutvärdering delas ut, fylls i och samlas in.

Sedan ger kursledaren tillbaka bedömd rapport (inkl. bedömning från kurskamrat) till respektive kursdeltagare som lämnat in sin kursutvärdering.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Examinator för kursen: Klas Kullander

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin