Introduktion till samhällsplanering

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2KU094

Kod
2KU094
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Samhällsgeografi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 maj 2018
Ansvarig institution
Kulturgeografiska institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • Översiktligt redogöra för samhällsplaneringens funktion, innehåll och betydelse i samhället.
  • Identifiera och beskriva centrala globaliseringsprocesser som påverkar samhällsplaneringen lokalt och internationellt.
  • Beskriva miljöfrågornas framväxt och inverkan på samhällsplaneringen.
  • Uppvisa grundläggande färdighet i att insamla, sammanställa och analysera akademisk litteratur och planmaterial.
  • Kommunicera insamlat material i tal och skrift.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om vad samhällsplanering är, och hur den fungerar i skiftande sammanhang. Globaliseringens och miljöfrågornas inverkan på samhällsplaneringen behandlas praktiskt utifrån aktuella och historiska exempel.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, exkursioner och övningar.

Examination

Skriftlig tentamen (5 hp), inlämningsuppgifter (5 hp), seminarier och exkursioner (5 hp). Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin