Den urbana miljön

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2KU095

Kod
2KU095
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Samhällsgeografi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 maj 2018
Ansvarig institution
Kulturgeografiska institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • Översiktligt redogöra för olika sätt att studera och analysera staden och urbaniseringsprocessen.
  • Identifiera och beskriva centrala förutsättningar för och konsekvenser av städers omvandling över tid och i olika delar av världen.
  • Beskriva huvuddrag i den svenska stadsplaneringens utveckling, särskilt avseende miljörelaterade och sociala frågor.
  • Uppvisa grundläggande färdighet i att insamla, sammanställa och analysera ett eget insamlat material.
  • Kommunicera insamlat material i tal och skrift.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om det urbangeografiska området avseende urbaniseringsprocesser och städers omvandling, i ett svenskt och internationellt perspektiv. Planeringens uppgifter vid urbana, sociala och miljörelaterade utmaningar belyses i ett svenskt sammanhang, aktuellt som historiskt.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, exkursioner och övningar.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp), inlämningsuppgifter, seminarier, övningar, exkursioner (3,5 hp). Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin