Engelska för lärare i åk 4-6: Språkkunskap, didaktik och lärarskap

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 9LF045

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
9LF045
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Didaktik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, 18 juni 2018
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursen syftar till att deltagarna utvecklar goda kunskaper inom ämnesområdena engelska och engelskundervisning i grundskolans år 4-6. Deltagarna ska utveckla sina egna färdigheter i muntlig och skriftlig engelska samt sin förmåga att koppla teori inom språkdidaktik samt ämnesstudier i engelska till praktisk tillämpning i undervisningen.

Efter genomgången kurs förväntas deltagarna kunna:

  • uppvisa goda färdigheter i muntlig och skriftlig engelska
  • skriva texter på akademisk engelska
  • uppvisa kunskaper om teorier om språk och lärande och deras relevans för undervisning i engelska i åk 4-6
  • uppvisa förmåga att omsätta teoretiska kunskaper i egna konkreta undervisningsmoment i engelska, inklusive genrepedagogik
  • analysera styrdokumenten i engelska samt aktivt och självständigt omsätta läro- och kursplanemål i relevant undervisningsinnehåll

Innehåll

I kursen presenteras och diskuteras centrala teorier om språkinlärning med ett speciellt fokus på engelska i yngre åldrar. De svenska styrdokumenten granskas och diskuteras utifrån språkdidaktiska perspektiv och i relation till Gemensam europeisk referensram för språk (GERS). Kursen ger tillfälle att tillämpa olika didaktiska modeller och tekniker för att utveckla en undervisningsmetodik med fokus på kommunikativa, kreativa och elevaktiva arbetssätt i engelska. Ett moment om genrepedagogik i teori och praktik ingår. Dessutom utgör kursen en introduktion i akademisk engelska, där deltagarna genom både muntliga och skriftliga uppgifter av varierande slag får tillfälle att utveckla sin egen förmåga att sammanfatta, referera, analysera och diskutera kurslitteratur och övrigt kursinnehållet i muntlig och skriftlig form på engelska.

Undervisning

Kursen bedrivs som modifierad distanskurs på kvartsfart. I kursen ingår två obligatoriska tillfällen med tvådagarsträffar i Uppsala, totalt: fyra dagar. I övrigt består kursen av litteraturstudier, skrivuppgifter och utprövning av undervisningsmetoder i klassrummet. Mellan träffarna förekommer individuella uppgifter, gruppdiskussioner och handledning, då kommunikationen mellan studenter och lärare sker via en webbaserad plattform.

Examination

Examination sker genom fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter, aktivt deltagande i seminarier och nätbaserade gruppdiskussioner samt redovisning av samlade kursprestationer. Examinationsformer som förekommer är muntlig och skriftlig redovisning av klassrumsprojekt och skriftlig hemtentamen. För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd och U Underkänd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin