Verksamhetsförlagd utbildning, valbar inriktning

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 3SJ555

Kod
3SJ555
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap G2F, Vårdvetenskap G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen, 17 januari 2018
Ansvarig institution
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Allmänt

Kursen ges som valbar kurs i termin 5 i sjuksköterskeprogrammet och utgörs av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). VFU är valbar inom områden där grundutbildad sjuksköterska kan få anställning och tillgång till VFU-plats finns.

För att få delta i uttagningen för utbyte (VFU-placering utanför Sverige) krävs godkända kurser från termin 1, 2 och 3 (totalt 90 hp).

Behörighetskrav

Behörig att registreras och därmed gå kursen är den som vid kursstart har godkända kurser från termin 1, 2 och 3, samt godkänd VFU-placering från termin 4 (totalt 103,5 hp).

Mål

Efter genomförd kurs ska studenten självständigt kunna:

 • tillsammans med vårdteamet, inklusive patient och närstående, planera, genomföra och utvärdera oberoende och beroende omvårdnads/vårdåtgärder för att främja hälsa och välbefinnande/minimera lidande vid identifierade tillstånd av ohälsa/risk för ohälsa
 • tillämpa läkemedelshantering och värdera verkningsmekanismer och biverkningar
 • tillämpa evidensbaserad kunskap och styrdokument i relation till omvårdnad, organisation och ledarskap
 • tillämpa för situationen anpassad informations- och kommunikationsteknik
 • visa självkännedom och empatisk förmåga
 • värdera sitt behov av ytterligare kunskap och visa strategier för fortlöpande utveckling av sin kompetens

Innehåll

VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD

 • etiska, kulturella, genus- och jämlikhetsaspekter i omvårdnadsarbetet
 • teorier, modeller och begrepp relaterat till vårdvetenskap , inklusive omvårdnadsprocessen
 • evidensbaserad vård, inklusive kvalitets- och säkerhetsaspekter i vården
 • hälso- och sjukvårdens organisation, lagar, författningar och andra styrdokument
 • informations- och kommunikationsteknik
 • oberoende och beroende vårdåtgärder vid ohälsa, inklusive hälsofrämjande åtgärder
 • dokumentations- och vårdplaneringsmodeller
 • kliniskt status
 • läkemedelshantering
 • medicinsk teknik
 • ledarskap inom arbetslaget
 • samverkan i team

MEDICINSK VETENSKAP

 • patofysiologi, diagnostik och behandling vid ohälso- och sjukdomstillstånd inom somatisk vård

Ovanstående innehåll beskrivs specifikt i respektive studiehandledning för vald inriktning

Undervisning

ARBETSFORMER

Verksamhetsförlagd utbildning.

OBLIGATORISKA MOMENT

Introduktion till kurs, seminarier, verksamhetsförlagd utbildning, studieuppgifter med skriftlig redovisning och examination.

Examination

Uppgifterna examineras under innevarande kurs utifrån de riktlinjer (datum och tidpunkt), som anges av kursledare/examinator. För examination av verksamhetsförlagd utbildning används bedömningsinstrumentet AssCe som stöd.

Övriga föreskrifter

Student som ej blivit godkänd under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har rätt att genomgå förnyad VFU en gång (Dnr 3579/98, 3651/98I). Tidpunkten bestäms i varje enskilt fall, utifrån när lärare och handledare inom klinisk verksamhet finns att tillgå, företrädesvis inom terminstid. VFU ges i samverkan med klinisk verksamhet, ledighet kan inte beviljas under denna period.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kan vara förlagd även på kvällar/helger och pendling förekommer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin