Genetisk och molekylär växtbiologi

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG511

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG511
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 20 september 2018
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

150 hp inklusive (1) 60 hp biologi och 30 hp kemi, eller (2) 90 hp biologi.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för mekanismer som styr utvecklingen under växtens livscykel
  • förklara hur omgivningsfaktorers signaler integreras och påverkar växters utveckling
  • diskutera tillämpningar från grundläggande växtforskning
  • kritiskt granska och diskutera publikationer rörande aktuell växtforskning
  • planera, genomföra, utvärdera samt skriftligt och muntligt redovisa genetiska och molekylära experiment inom ämnet växtbiologi
  • identifiera och diskutera etiska aspekter kopplade till genteknik.

För studenter som läser kursen som startkurs på masterprogrammet i biologi ingår en introduktion till masterstudier. Efter godkänd delkurs ska studenten kunna

  • visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, inklusive plagieringsfrågor och lika villkor/lika behandling
  • visa insikt om biologins möjligheter, begränsningar och roll i samhället
  • ta ansvar för sitt kunskapsbehov.

Innehåll

Kursen fokuserar på mekanismer på molekylär-, cell- och organismnivå som styr de olika faserna av växtens utveckling, hur endogena mekanismer samspelar med externa signaler och hur man kan studera detta.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, litteratur- och diskussionsseminarier samt ett mindre laborativt forskningsprojekt. De studenter som inte läser introduktion till masterstudier, vilken löper som en seminarieserie under hela kursen, gör istället en mindre litteraturstudie. Deltagande i seminarier och teoretiska eller laborativa projekt är obligatoriskt.

Examination

Delkurser: Teori 7 hp; Laborativt forskningsprojekt 6 hp; Masterintroduktion 2 hp alternativt Litteraturprojekt 2 hp.

Teoridelen examineras genom ett skriftligt prov samt fordrar aktivt deltagande i seminarier. Delkursen laborativt forskningsprojekt fordrar laborationsrapport och muntlig redovisning. Den som gör litteraturprojektet redovisar detta muntligt. För introduktionen till masterstudier fordras aktivt deltagande i seminarier, skriftlig rapport, och genomförd studieplanering.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin