Fördjupning i omvårdnad inom psykiatrisk vård

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3PS303

Kod
3PS303
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vårdvetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen, 7 januari 2018
Ansvarig institution
Institutionen för medicinska vetenskaper

Allmänt

Kursen är valbar och ingår i specialistsjuksköterskeprogrammets inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp. Kursen kan genomföras inom ramen för internationellt utbytesprogram

Behörighetskrav

Godkända kurser omfattande 22,5 hp teori och 15 hp verksamhetsförlagd utbildning inom specialistsjuksköterskeprogrammets inriktning mot psykiatrisk vård.

Mål

Efter avslutad kurs inom valt specialområde ska studenten kunna:

- kritiskt granska, analysera, värdera och använda forskningsresultat med relevans för specialområdet.

- visa förmåga att självständigt, och i samverkan med patient och närstående, identifiera och bedöma patientens behov och resurser.

- visa stor förmåga att enligt bästa tillgängliga evidens, leda, planera, genomföra, samordna och utvärdera specifika omvårdnadsåtgärder vid komplexa sjukdomstillstånd.

- visa förmåga till lyhördhet och samarbete samt självständigt utvärdera sina kunskaper, egna prestationer och identifiera behovet av fortsatt kunskapsutveckling och personlig utveckling.

Innehåll

Specifik omvårdnad vid komplexa vårdsituationer i valt specialområde med fokus på:

Evidensbaserad vård

Personcentrerad vård

Teamarbete

Informatik

Säker vård

Förbättringskunskap - kvalitetsutveckling

Undervisning

Verksamhetsförlagd utbildning med ett personcentrerat perspektiv. Färdighetsträning, handledning av specialistsjuksköterskor i samverkan med klinisk adjunkt/lektor.
Verksamhetsförlagd utbildning inleds med gemensam planering av handledare, lärare och student, där studenten formulerar individuella mål utifrån kursens specifika mål. Innehållet i den verksamhetsförlagda utbildningen anpassas delvis efter studentens tidigare erfarenhet.

Obligatoriska moment

Introduktion till kurs, schemalagda gruppträffar, seminarier, färdighetsträning, verksamhetsförlagda studier, studieuppgifter med skriftlig och muntlig redovisning.

Examination

Examination sker vid flera tillfällen under kursen, utgörs av specifika studieuppgifter och strukturerad bedömning av kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga

Övriga föreskrifter

Student som underkänts på tentamen har rätt att genomgå förnyad tentamen ytterligare 4 gånger (=totalt 5 tentamensprov). Efter 5 underkända tentamina kan den studerande förlora sin plats i utbildningen. Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som tentamenstillfälle.

Enligt medicinska fakultetens beslut (Dnr 3579/98, 3651/98I) ska studenten lämna in en skriftlig ansökan till kursledare/studierektor om att få delta i tentamen vid det fjärde försöket. Kursledare/studierektor ska därefter tillsammans med studenten analysera situationen och vid behov erbjuda stödinsatser i syfte att optimera studentens förberedelser inför tentamen.

Student som ej blivit godkänd under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har rätt att genomgå förnyad VFU en gång (Dnr 3579/98, 3651/98I). Tidpunkten bestäms i varje enskilt fall, utifrån när lärare och handledare inom klinisk verksamhet finns att tillgå, företrädesvis inom terminstid. VFU ges i samverkan med klinisk verksamhet, ledighet kan inte beviljas under denna period.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kan vara förlagd även på kvällar/helger och pendling förekommer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin