Fördjupning i omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3PE303

Kod
3PE303
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vårdvetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen, 7 januari 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Allmänt

Kursen är valbar och ingår i specialistsjuksköterskeprogrammets inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Kursen fullgörs antingen genom 7,5 hp teoretiska studier eller en kombinantion av teoretiska studier med upp till 4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning inom vald inriktning. Kursen kan genomföras inom internationellt utbytesprogram.

Behörighetskrav

Godkända kurser omfattande 45 hp i specialistsjuksköterskeprogrammets inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar (med undantag för fristående kurs i enlighet med utbildningsplanens beslut och riktlinjer).

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • visa fördjupad kunskap om valt specialområde inom barnsjukvård

Färdighet och förmåga

  • visa fördjupad färdighet i tillämpning av omvårdnadsprocessen inom valt specialområde i

    barnsjukvård

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • utvärdera sina kunskaper, egna prestationer och förmåga till lyhördhet och samarbete samt identifiera behovet av fortsatt kunskapsutveckling och personlig utveckling
  • med ett empatiskt och reflekterande förhållningssätt bemöta och kommunicera med patienter och närstående

Innehåll

Fördjupning i valt ämne inom pediatrisk omvårdnad.

Undervisning

Litteraturstudier, verksamhetsförlagd utbildning, seminarier utifrån individuell studieplan.

Kursen är delvis nätburen med två till tre sammankomster på studieorten i ett par dagar. Studenten ska ha tillgång till dator med webbkamera med Internetuppkoppling med god prestanda.

Handledning av specialistsjuksköterska i samverkan med klinisk adjunkt/klinisk lektor

Verksamhetsförlagd utbildning inleds med en gemensam planering av handledare, student och lärare, där studenten även formulerar individuella mål. Innehållet i den verksamhetsförlagda utbildningen anpassas efter studentens val av fördjupningsområde i överenskommelse med examinator. Kursen kan även genomföras inom internationellt utbytesprogram.

OBLIGATORISKA MOMENT

Introduktion till kurs, schemalagda basgruppsträffar, seminarier, färdighetsträning, verksamhetsförlagda studier, studieuppgifter med skriftlig och muntlig redovisning.

Examination

Teoretiska studier: Examination av kursens uppställda mål sker kontinuerligt under kursens gång i form av muntliga och skriftliga uppgifter - tentamina individuellt och i grupp. Vid examination i grupp ska studenten delta aktivt med kunskap och reflektion.

Verksamhetsförlagd utbildning: Examination av kursen innebär bedömning av kunskaper, färdigheter och förhållningssätt enligt formulerade inlärningsmål, AssCE-formuläret på avancerad nivå, studieuppgifter och kliniska examinationer relaterade till kursens mål.

Övriga föreskrifter

Student som underkänts på tentamen har rätt att genomgå förnyad tentamen ytterligare 4 gånger (=totalt 5 tentamensprov). Efter 5 underkända tentamina kan den studerande förlora sin plats i utbildningen. Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som tentamenstillfälle.

Enligt medicinska fakultetens beslut (Dnr 3579/98, 3651/98I) ska studenten lämna in en skriftlig ansökan till kursledare/studierektor om att få delta i tentamen vid det fjärde försöket. Kursledare/studierektor ska därefter tillsammans med studenten analysera situationen och vid behov erbjuda stödinsatser i syfte att optimera studentens förberedelser inför tentamen.

Student som ej blivit godkänd under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har rätt att genomgå förnyad VFU en gång (Dnr 3579/98, 3651/98I). Tidpunkten bestäms i varje enskilt fall, utifrån när lärare och handledare inom klinisk verksamhet finns att tillgå, företrädesvis inom terminstid. VFU ges i samverkan med klinisk verksamhet, ledighet kan inte beviljas under denna period.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kan vara förlagd även på kvällar/helger och pendling förekommer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin