Luftmiljö och tillämpad meteorologi

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TV028

Kod
1TV028
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Geovetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 mars 2018
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp varav 90 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik, 15 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt bearbeta modell- och mätresultat av luftföroreningar och ljudutbredning i det atmosfäriska gränsskiktet.
  • redogöra för tekniker som används för rökgasrening.
  • använda metoder för vindresursberäkningar och värdera resultaten.
  • värdera de olika klimatscenariernas effekter, deras konstruktion och osäkerheter.
  • tillämpa metoder för att beräkna medel- och extremklimat av vind, temperatur och nederbörd samt förklara hur dessa kan användas vid samhällelig klimatdimensionering och klimatbelastning (byggnader, broar, dammar, energibärare m.fl.).

Innehåll

Tillämpningar inom meteorologi med avseende på ljudutbredning (meteorologiska effekter av ljudutbredning inklusive markdämpning), energiutvinning (med speciellt fokus på vindenergi), och en hållbar samhällsbyggnad. Samhällets påverkan på klimatet undersöks m.h.a. klimatmodeller och metoder för minskad påverkan (t.ex. koldioxidlagring och utsläppsrätter). Antropogena och naturliga källor av luftföroreningar. Mekanismer bakom atmosfärisk transport, diffusion, kemisk omvandling och deposition. Teknik för utsläppsreduktion och effekter orsakade av luftföroreningar. Strukturen på atmosfären närmast markytan och hur dessa atmosfärsprocesser kan beskrivas och kvantifieras.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, inlämningsuppgifter, räkneövningar, seminarier, studiebesök samt muntliga presentationer.

Examination

Skriftligt tentamen (7,5 hp), laborationer, seminarier, rapporter och presentationer (7,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Går ej att kombinera i en examen med 1ME407 Atmosfäriska tillämpningar eller ​1TV025 Luftvård.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin