Egyptens religion - gudar, myter och livet i döden

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5EG513

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5EG513
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Egyptologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 29 oktober 2018
Ansvarig institution
Institutionen för arkeologi och antik historia

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för huvuddragen i det forna Egyptens religion
  • diskutera begravnigstraditioner och andra religiösa bruk över tid
  • presentera de typer av källmaterial som vår kunskap om den fornegyptiska religionen vilar på

Innehåll

Kursen ger en introduktion till den stora variationsrikedomen av religiösa trosuppfattningar och tankar från det gamla Egypten. Ämnen som tas upp är skapelseberättelser, gudarnas väsen, religiösa texter, föreställningar kring livet efter detta, ritualer, tempel, prästerskapet och kungaideologin.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, litteraturstudier och/eller seminarier med skriftliga och muntliga redovisningsuppgifter. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Examination sker löpande genom muntliga och skriftliga seminarieuppgifter, dessutom genom skriftlig sals- eller hemtentamen. Examination på engelska kan förekomma.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Begränsning av rätten att ta med kursen i examen:

Kursen är identisk med 5EG402/5EG502 Fornegyptisk religion; samt, 5EG552 Egyptisk religion och kan inte ingå i samma examen.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin