Språket i samhället: teori, analys och tolkning

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5EN490

Kod
5EN490
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Engelska A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 10 oktober 2018
Ansvarig institution
Engelska institutionen

Allmänt

Kursen ingår i Masterprogram i engelska.

Behörighetskrav

120 hp. 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • kunna visa goda kunskaper om metoder, analytiska ramverk och terminologi som används inom sociolingvistiken.
  • kunna visa goda insikter om hur språket varierar
  • självständigt kunna författa en kortare språkvetenskaplig uppsats.
  • kunna inta ett vetenskapligt förhållningssätt till primär- och sekundärlitteratur.
  • kunna delta aktivt och självständigt i seminariediskussioner
  • kunna redovisa ett forskningsämne inom sociolingvistik.

Innehåll

I kursen kommer studenterna att få förståelse om grundläggande teoretiska perspektiv som påverkar forskning inom sociolingvistisk. Genom att studera kurslitteraturen kommer studenterna att inhämta kunskaper om analytiska ramverk som forskare använder för att tolka empiriskt material. Under kursens gång kommer vi att kartlägga de senaste framstegen inom engelsk sociolingvistik som handlar om, till exempel, hur engelskan varierar under en individs livstid (lifespan), hur dialektala gränser håller på att skifta, hur individer använder språkliga resurser när de konstruerar maskulina och feminina identiteter i interaktion, och de sociala konsekvenserna av språklig variation. Studenterna kommer också att kunna välja ett specifikt intresseområde att fördjupa sig inom inför en muntlig presentation.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga. Aktivt deltagande vid kursens seminarier är obligatorisk. Vid frånvaro ges möjlighet till extrauppgift inom ramen för kursperioden.

Examination

Examination sker genom muntliga presentationer, skriftliga inlämningsuppgifter och en avslutande skriftlig tentamen. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd, eller väl godkänd.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övriga föreskrifter

Om kursplanen eller kurslitteraturen ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen under följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin