Andraspråksinlärning: teoretiska och praktiska synsätt

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5EN494

Kod
5EN494
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Engelska A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 10 oktober 2018
Ansvarig institution
Engelska institutionen

Allmänt

Kursen ingår i Masterprogram i engelska.

Behörighetskrav

120 hp. 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • kunna visa god förståelse om olika teorier inom andraspråksinlärning
  • kunna visa god insikt om hur metoder inom andraspråksinlärning har utvecklats och förändrats
  • kunna visa kännedom om forskning och forskningsmetoder inom andraspråksinlärning.
  • kunna inta ett vetenskapligt förhållningssätt till primär- och sekundärlitteratur
  • kunna delta aktivt och självständigt i seminariediskussioner

Innehåll

Kursen ger studenten fördjupade kunskaper både om teori och metod i andraspråksinlärning (engelska). Vidare ges studenten kunskaper i att kritiskt bedöma nya undervisningsmetoder och inlärningsstrategier inom andraspråksinlärningen. Kursen ska även göra studenten förtrogen med forskning och forskningsmetoder inom andraspråksinlärning.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Examination

Examinationen sker genom muntliga presentationer, skriftliga inlämningsuppgifter, samt en skriftlig hemuppsats. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd, eller väl godkänd.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övriga föreskrifter

Om kursplanen eller kurslitteraturen ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen under följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin