Byggnadsfysik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE431

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE431
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 24 oktober 2018
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Projekt 1: Projektering av småhus.

Mål

Kursens syfte är att förmedla kunskaper gällande metoder och verktyg för analys av värme- och energibalans, fukt- och ljudisolering samt brandskydd, för nya och befintliga byggnader. Därvid beaktas de senaste rönen om byggteknik och hållbart byggande.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • göra beräkningar för värmeisolering, värmebalans, fuktisolering och fuktbalans för en byggnad med hjälp av för syftet avsedd programvara,
  • utföra noggrannare uppskattningar av köldbryggor och fuktskaderisker,
  • utföra beräkningar för acceptabel luftströmning och lufttäthet,
  • beskriva metoder för renovering och energieffektivisering av byggnader,
  • beskriva hur man uppfyller kraven för acceptabel ljudisolering,
  • beskriva hur man uppfyller kraven för acceptabelt brandskydd,
  • ange hur man undviker hälsorisker från radon i byggnaden,
  • redogöra för de olika steg som ingår i en besiktning.

Innehåll

Analys av byggnadens värme-, energi-, lufttryck- och fuktbalans samt beräkning av värmetransport och U-värde med hjälp av för syftet avsedd programvara. Ljud- och brandfysik samt enklare beräkningar för ljudisolering och brandskydd. Allmänt om byggekologi och hållbart byggande. Nya trender inom byggtekniken. Besiktning.

Undervisning

Föreläsningar och övningar. Inlämningsuppgifter. Studiebesök. Seminarier.

Examination

Skriftlig tentamen (2 hp), skriftlig och muntlig redovisning av inlämningsuppgifter och aktivt deltagande vid studiebesök och seminarier(3 hp).

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare Byggteknik III, 1BI135 och kan inte medräknas i en examen samtidigt med denna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin