Hållbara ekonomiska framtider - natur, rättvisa och samhälle

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MV083

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MV083
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar utveckling G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 mars 2019
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

60 hp

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • sammanfatta och resonera kring centrala teorier, begrepp, definitioner gällande hållbara ekonomiska system i relation till samtida och framtida hållbarhetsutmaningar;
  • redogöra och kritiskt förhålla sig till hur olika ekonomiska hållbara system kan utformas och realiseras på olika nivåer och av olika aktörer;
  • utifrån ett tvärvetenskapligt systemperspektiv redogöra för de ekologiska, ekonomiska och sociala förutsättningarna och grunderna för ett hållbart ekonomiskt system;
  • tillämpa ett etiskt och rättviseperspektiv på praktiska frågor rörande utformningen och implementeringen av framtida hållbara ekonomiska system;
  • värdera och analysera konsekvenserna av olika förslag på framtida ekonomiska system i en större hållbarhetskontext;
  • skriftligt och muntligt kommunicera frågor rörande hållbara ekonomiska system;
  • initiera, planera, genomföra och utvärdera ett avgränsat projektarbete inom kursens område.

Innehåll

Kursens omfattar en bred teoretisk-, begrepps- och definitionsorientering där olika tvär- och mångvetenskapliga forskningsområden inom ekologisk ekonomi och miljöekonomi, samt teoretiska inriktningar syftar till att exemplifiera hur hållbar ekonomiska system på olika nivåer kan utformas och implementeras av olika aktörer. Denna orientering sammankopplar även frågor rörande framtida ekonomiska system med de globala hållbarhetsmålen och andra ramverk för hållbar utveckling. Därefter går kursen vidare till att fördjupa diskussionen och belysa de ekologiska, resursmässiga, sociala och kulturella förutsättningarna och grunderna för ett hållbart och rättvist framtida ekonomiskt system. Denna process förenar systemtänkande och en tvärvetenskaplig förståelse gällande hur dessa förutsättningar och grunder hänger samman och interagerar. Även konsekvenserna av olika framtida, hållbara ekonomiska system utreds och analyseras. Kursens många perspektiv, frågor och diskussioner ger studenten ett stort antal områden att fokusera på i projektarbetet.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner och andra relevanta samhällssektorer. Stort utrymme ges till aktivt studentdeltagande och kritisk reflektion. Deltagande vid seminarier och workshops är obligatoriskt. Icke-obligatoriska studiebesök eller motsvarande kan förekomma.

Examination

Studenten examineras genom skriftliga förberedelser inför (4 hp) och aktivt deltagande vid seminarier och workshops (3 hp), samt genom skriftlig redovisning (7 hp) och muntlig framställning (1 hp) av ett projektarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin