Antropologi i tid och rum: en idé- och teorihistorisk översikt

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KA207

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KA207
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kulturantropologi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 24 oktober 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Behörighetskrav

30 hp

Mål

Kursens syfte är att ge en överblick över antropologins idéhistoria samt att ge mer specifika kunskaper om vad ämnets historia kan bidra med för förståelsen av samtiden. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna redogöra för olika teoretiska inriktningar och metoder inom antropologin samt sätta in dem i ett historiskt perspektiv.

Innehåll

Vad kan social- och kulturantropologins historiska verk lära oss om vår samtid? Kursen ger fördjupad kunskap i ämnets historia. Utifrån ett idéhistoriskt perspektiv, där teorier och metoder ses som uttryck för tidsandan, undersöker kursen styrkor och svagheter med olika antropologiska inriktningar, samtidigt som kursen belyser relationen mellan teori, etnografi och det antropologiska fältarbetet. Under kursen undersöks hur äldre teorier skiljer sig åt från de teoretiska perspektiv som används idag, t ex när det gäller synen på helheten och delarna.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och/eller seminarier och gruppövningar. Undervisningen kan kompletteras med visning av etnografisk film. Deltagande i föreläsningar är betydelsefullt för att tillägna sig det kunskapsstoff som krävs vid examination. Vid seminarier och gruppövningar är närvaro obligatorisk.

Examination

Examination sker i någon eller några av följande former: skriftliga prov, PM-skrivning, grupparbeten, aktivt seminariedeltagande eller muntlig tentamen. Kursen bedöms med något av betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med Kulturantropologi B.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin