Tro och tanke: antropologiska perspektiv på lokala och globala livsvärldar

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KA209

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KA209
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kulturantropologi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 24 oktober 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Behörighetskrav

30 hp

Mål

Kursens syfte är att ge en antropologisk förståelse av tankevärldar och rituella praktiker i ett vardagligt perspektiv. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna redogöra för det antropologiska perspektivet på religion och ritual, och hur vardagens trosföreställningar och religiösa uttryck påverkar och påverkas av politik, sociala förhållanden och globalisering.

Innehåll

Vad betyder det att vara religiös? Kan man vara ateist och samtidigt tro på onda andar? Hur kan vi förstå vad olika trosföreställningar, t ex om andevärldar och magi, innebär för människor i vardagen? Hur kommer det sig att rörelser och konflikter i världen ofta refereras till i termer av religiösa föreställningar? Momentet ger insikter om andliga vardagspraktiker och hur religiösa rörelser formas och får politiska och sociala konsekvenser i en globaliserad värld.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och/eller seminarier och gruppövningar. Undervisningen kan kompletteras med visning av etnografisk film. Deltagande i föreläsningar är betydelsefullt för att tillägna sig det kunskapsstoff som krävs vid examination. Vid seminarier och gruppövningar är närvaro obligatorisk.

Examination

Examination sker i någon eller några av följande former: skriftliga prov, PM-skrivning, grupparbeten, aktivt seminariedeltagande eller muntlig tentamen. Kursen bedöms med något av betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med Kulturantropologi B.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin