Mjuka ytor och kolloidala system

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB355

Kod
1KB355
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

120 hp med 30 hp kemi. Fysikalisk kemi med termodynamik, 10 hp, rekommenderas. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för fasrelationer och fasstruktur i självassocierade lipid- och surfaktantsystem
  • redogöra för termodynamiska, elektrostatiska och mekaniska aspekter på kolloidala lösningars stabilitet
  • beskriva några vanligt förekommande tekniker för att studera struktur, växelverkan och dynamik i kolloidala lösningar
  • redogöra muntligt och skriftligt för yt- och kolloidkemiska problemställningar
  • beskriva hur självassocierade kolloidala system kan utnyttjas för tekniska tillämpningar inom material- och läkemedelsområdet

Innehåll

Självassocierande lipid- och surfaktantsystem, fasrelationer och fasstruktur, flytande kristallina faser. Miceller, vesiklar och biologiska membran. Statisk och dynamisk ljusspridning, elektronmikroskopi. Kolloidala lösningar, sterisk stabilisering, ytkrafter och polymeradsorption. Tekniska tillämpningar av -självassocierade och kolloidala system.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, seminarier/projekt, laborationer och demonstrationer.

Examination

Skriftligt och/eller muntligt teoriprov anordnas i slutet av kursen. Godkänt Projekt/seminariearbete samt godkänt laboratoriearbete krävs för att kursen skall godkännas. Skriftligt prov motsvarar 3 hp. Seminarie-/projektredovisningar och laborationer motsvara 2 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av teoriprovet och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med Yt- och kolloidkemi, 7,5 hp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin