Fysikalisk kemi - profilkurs

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB358

Kod
1KB358
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

Examen på grundnivå 180 hp med 90 hp kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • sammanfatta de viktigaste områdena inom grundläggande fysikalisk kemi, och diskutera viktiga teorier och idéer nödvändiga för fortsatta studier inom fysikalisk kemi
  • sammanfatta och diskutera viktiga forskningsområden inom fysikalisk kemi och andra områden där fysikalisk kemi har stor inverkan
  • söka, organisera och presentera information relaterad till fysikalisk kemi från tillgängliga databaser och tidskrifter
  • motivera och argumentera för olika forskningsområden relaterade till fysikalisk kemi med avseende på grundvetenskaplig relevans och samhällelig nytta

Innehåll

Översikt över området fysikalisk kemi och aktuella forskningsområden.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och litteraturprojekt.

Examination

Inlämningsuppgifter 2 hp. Skriftlig och/eller muntlig examination 1 hp. Skriftlig sammanfattning av seminarier 2 hp. Slutbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultatet av de obligatoriska momenten.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin