Kemisk energiomvandling och energilagring

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB352

Kod
1KB352
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp med 90 hp kemi. Fotokemi, 10 hp, och 5 hp avancerad elektrokemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • diskutera principerna för energiomvandling i solceller och solbränslesystem.
  • diskutera olika tillvägagångssätt för framställning av solbränslen.
  • förklara villkoren för fotobiologisk bränsleproduktion och diskutera strategier för att öka den fotosyntetiska produktiviteten.
  • förklara funktionen av olika typer av solceller samt mekanismer för laddningsseparation.
  • utföra mätningar och beräkningar av verkningsgraden och kvantutbyte för solceller. .
  • förklara funktion och användning av olika batterier, betydelsen av materialens kemi för deras funktion samt deras roll i energisystemet.
  • redogöra för aktuella forskningsutmaningar inom området kemisk energilagring och energiomvandling.
  • skriftligen och muntligen redogöra för ett relevant forskningsområde for olika publiker. .

Innehåll

A. Fotobiologi och Fotobiokemi

Artificiell fotosyntes, katalysatorer för solbränsleframställning, genmodifikation i fotosyntetiserande organismer, fotobiologisk bränsleproduktion.

B. Solceller

Principer för omvandling av solenergi till elektricitet, fundamentala beräkningar och mätningar av solcellers effektivitet, olika solcellstekniker (oorganiska, organiska, och hybrid), laddningsseparation och laddningstransport.

C. Batterier

Elektrokemiska processer i olika batterier, batterimaterial (bulk, ytor och nanoegenskaper), katoder, anoder och elektrolyter för Li-jonbatterier, säkerhet och pålitlighet hos batterier.

D. Individuellt projekt

Individuellt projekt (bestående antingen av praktiskt laboratoriearbete eller litteraturstudie) som presenteras både muntligt och skriftligt

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, demonstrationer, seminarier, projekt och laboratoriearbete.

Examination

Skriftlig tentamen (10 hp) vid slutet av kursen. Laborationer och seminarier motsvarar 1 hp, projektarbete motsvarar 4 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av alla dessa moment.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin