Kemisk reaktionsdynamik

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB758

Kod
1KB758
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F, Kemi A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp med 90 hp kemi alternativt fysik, Kemisk bindning med beräkningskemi 10 hp, Statistisk termodynamik 5 hp eller motsv. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • förklara och diskutera vanliga modeller för molekylär kollisions- och reaktionsdynamik samt mikroskopisk kinetik.
  • redogöra för olika experimentella metoder och deras begränsningar för studiet av snabba processer samt kunna lösa relevanta problem utifrån experimentella data.
  • förklara och diskutera modeller för kollisionskontrollerade reaktioner i gasfas och diffusionskontrollerade reaktioner i vätskor, samt kunna lösa teoretiska och numeriska problem med hjälp av relevanta teorier.
  • förklara begreppet diffusion utifrån en termodynamisk och en statistisk utgångspunkt, samt kunna använda relevanta kvantitativa samband vid beräkningar av diffusionskonstanter.
  • användning av statistisk termodynamik för att förklara aktiverat komplexteori.
  • diskutera och kvalitativt analysera kemisk dynamik utifrån potentialenergiytebegreppet.
  • förklara elektro- och protonöverföringsreaktioner, vibrationsenergiöverföring och relaxation samt lösa grundläggande teoretiska och numeriska problem kring dessa med hjälp av relevanta teorier.

Innehåll

Kemisk reaktionsdynamik i gasfas och i lösning: unimolekylär reaktionsdynamik, RRKM, kollisionsmodeller, diffusionskontrollerade reaktioner. Aktiverat komplex-teori. Boltzmann-fördelningen. Potentialenergiytor; adiabatiska och icke-adiabatiska reaktioner; ultrasnabba processer. Elektron- och protonöverföring, IVR, Landau-Zener korsningar.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier, lektioner, demonstrationer och laborationer. I kursen övas även muntlig och/eller skriftlig redovisning.

Examination

Prov anordnas vid slutet av kursen, 4 hp. För att kursen skall bedömas med betyget godkänd eller väl godkänd fordras även att laboratoriearbetet godkänts. Laboratoriekursen är poängsatt till 1 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin