Datavetenskapens didaktik

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DT061

Kod
1DT061
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive 45 hp datavetenskap eller 45 hp högskolepedagogik/utbildningsvetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenterna kunna beskriva grundläggande begrepp om hur studenter lär sig datavetenskap samt om undervisning av ämnet. De ska kunna redogöra för olika teorier kring lärande samt om forskning i datavetenskapens didaktik, samt tillämpa detta inom något delområde av ämnet.

Innehåll

Introduktion till datavetenskapens didaktik: Lärandeteorier. Lärande inom datavetenskap. Forskning om lärande inom datavetenskap.

Aktuella forskningsämnen: Grundläggande programmering. Genusfrågor inom datavetenskap. Kritisk teori. Kvantitativ och kvalitativ forskning.

Individuellt upplagt projekt.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och projektarbete. Gästföreläsningar.

Examination

Kursen examineras med projekt (5 hp), diskussioner och uppgifter (5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen förutsätter inga förkunskaper i pedagogik eller utbildningsvetenskap.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin