Medie- och kommunikationsvetenskap: Masteruppsats

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2IV117

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IV117
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medie- och kommunikationsvetenskap A2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 25 oktober 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Allmänt

Kursen ingår i masterprogram i samhällsvetenskap med inriktning mot Digitala medier och samhälle. Den läses normalt under termin fyra av studierna på programmet.

Behörighetskrav

Antagen till Masterprogram i samhällsvetenskap med minst 37,5 hp på avancerad nivå, varav 22,5 hp medie- och kommunikationsvetenskap och 15 hp färdighetskurser, varav 7,5 hp avser kvalitativa metoder och 7,5 hp kvantitativa metoder/statistik.

Mål

Syftet med uppsatskursen är att studenten ska fördjupa sin kunskap inom ett specifikt område av ämnet medie- och kommunikationsvetenskap, samt utveckla sin färdighet och förmåga att självständigt planera, genomföra, skriva och försvara ett vetenskapligt forskningsprojekt på avancerad nivå.

Efter genomgången kurs förväntas studenten:

Kunskaper och förståelse

  • visa en bred överblick och goda kunskaper om samtida forskning inom det forskningsfält som uppsatsen tillhör,
  • visa betydande teoretisk kunskap inom det forskningsområde som uppsatsen tillhör,
  • visa fördjupade metodkunskaper inom det aktuella forskningsområdet.

Färdighet och förmåga

  • visa förmåga att självständigt utforma ett genomförbart och tydligt formulerat forskningsförslag,
  • visa förmåga att självständigt efterforska och använda relevant information/data som underlag för studien,
  • visa förmåga att analysera det empiriska materialet på ett genomgripande sätt med hjälp av relevanta teorier,
  • kunna planera, genomföra och skriva ett vetenskapligt forskningsprojekt i form av en akademisk uppsats, med lämpliga metoder och inom givna förutsättningar och tidsramar,
  • visa förmåga att presentera och diskutera de egna resultaten samt de argument som ligger till grund för dessa såväl skriftligt som muntligt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • göra medvetna och väl avvägda etiska beslut i planering och genomförande av forskningsprojekt,
  • värdera det egna bidraget till det specifika forskningsområdet och visa medvetenhet om det egna forskningsprojektets begränsningar.

Innehåll

Varje student genomför självständigt ett forskningsprojekt, utför de olika delarna av forskningsarbetet och skriver en masteruppsats, med stöd av en handledare. I slutet av kursen försvarar studenten muntligt sin uppsats under ett uppsatsseminarium. Detaljerade riktlinjer för proceduren och kraven på en masteruppsats tillhandahålles av kursansvarig i början av kursen.

Undervisning

Kursen startar med en serie seminarier om akademiskt skrivande, under vilka studenten, genom feedback och kamratgranskning, får stöd i att skriva sina forskningsförslag för masteruppsatsen. Därefter lämnar studenten in sitt uppsatsförslag och hittar själv en handledare, med hjälp av kursansvarig. Efter att uppsatsförslaget har godkänts arbetar studenten självständigt, under handledning, med sitt forskningsprojekt. Handledning erbjuds endast den termin som uppsatskribenten är förstagångsregistrerad på kursen.

Examination

På kursen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För betyget godkänt på kursen krävs att studenten uppfyller kraven för godkänt på följande delmoment: a) skrivande och inlämning av ett godkänt forskningsförslag, b) författande av en masteruppsats och muntligt försvar av denna vid ett särskilt uppsatsseminarium, samt c) skriftlig och muntlig diskussion av en annan students uppsats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin