Programvaruprojekt

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS213

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IS213
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Programvaruteknik G1E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 25 oktober 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Allmänt

Kursen ingår i följande utbildningsprogram:

* Avancerad webbprogrammering, 120 högskolepoäng.

Ges även som fristående kurs.

Behörighetskrav

45 hp programvaruteknik med successiv fördjupning inklusive Programvaruutveckling - processer och metoder, 7,5 hp.

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

* Förklara komplexiteten i genomförandet av de olika delarna av ett programvaruprojekt

* Redogöra för sambandet mellan krav och egenskaper hos produkten

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

* Söka, samla och värdera information relevant till projektet

* Arbeta som en aktiv deltagare i projekt och visa insikter om projektdeltagarnas olika roller och arbetsuppgifter

* Tillsammans med andra tillämpa en iterativ och inkrementell utvecklingsmodell i projektet

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

* Med utgångspunkt från aktuell forskning värdera det egna arbetet och den valda utvecklingsmodellens för- och nackdelar i relation till det genomförda projektet

* Baserat på egna och andras omdömen kritiskt kunna reflektera över det egna projektarbetet

Innehåll

Praktisk träning i att arbeta iterativt och inkrementellt i ett programvaruprojekt i grupp. Projektmodellen anpassas av studenterna men utgår från de modeller som behandlats i tidigare kurser på programmet Avancerad Webbprogrammering. I kursen ges möjlighet till att både tillämpa tidigare kunskaper och fördjupa sig i nya områden.

Undervisning

Kursen bedrivs som projektarbete med handledning.

Examination

Kursen examineras genom deltagande i projekt och skriftlig och muntlig redovisning av projektarbetet.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på Campus Gotland samt som distanskurs

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin