Informationssystem C: Verksamhetsinriktad systemutveckling II

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS066

Kod
2IS066
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Informationssystem G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 25 oktober 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

60 hp informationssystem

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

- beskriva grundläggande begrepp inom verksamhetsutveckling, såsom verksamhet organisation samt informations- och kommunikationsteknik

- beskriva hur informations- och kommunikationsteknik kan stödja verksamheter

- beskriva vad det innebär att planera och genomföra verksamhetsutveckling

- redogöra för utvalda teoribildningar som stödjer verksamhetsutveckling

Vad gäller färdigheter och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

- analysera en befintlig verksamhet med avseende på dess effektivitet, produktivitet och kvalitet

- planera genomförande av verksamhetsutveckling där informations- och kommunikationsteknik utgör en central verksamhetsmöjliggörare

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

- värdera kvalitén i planer för verksamhetsutveckling där informations- och kommunikationsteknik används, i relation till verksamhetens kontext och valda teoribildningar

- värdera kvalitén för befintlig verksamhet, där informations- och kommunikationsteknik används, i relation till verksamhetens kontext och valda teoribildningar

Innehåll

Kursen introducerar studenten till arbetet med verksamhetsutveckling genom användning av informations- och kommunikationsteknik. Fokus sätts på kunskap om och förmåga att analysera en befintlig verksamhet och att formulera utvecklingsplaner. Dessutom utreds hur användning av informations- och kommunikationsteknik kan ge upphov till förändrat värdeskapande i en verksamhet. Kursen innehåller både teoretisk grund och praktiska övningar ämnade för att utveckla studentens förmåga att planera och leda kvalificerad verksamhetsutveckling.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, handledning och projektarbete.

Examination

Kursen examineras genom individuella och gruppbaserade inlämningsuppgifter. Obligatorisk närvaro krävs på vissa moment i kursen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin