Informationssystem C: Objektorienterad programmering II

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS062

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IS062
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Informationssystem G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 25 oktober 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

52,5 hp informationssystem eller motsvarande inklusive 7,5 hp objektorienterad programmering.

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

* Förklara centrala begrepp inom objektorienterad modellering och design.

* Avancerade objektorienterade programmeringstekniker.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

* Självständigt utveckla avancerade objektorienterade program.

* Förstå och tillämpa event-driven programmering vid objektorienterad programmering.

* Tillämpa design patterns vid programutveckling.

* Behärska .NET-plattformens centrala delar.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

* Utvärdera olika programmeringsteknikers lämplighet vid programutveckling.

Innehåll

* Programmeringstekniker som delegater, events, lambdauttryck m.m.

* Nya tekniker inom .NET plattformen, exempelvis LINQ för effektiv utsökning av datamängder.

* Objektorienterad modellering och design, design patterns.

* Strukturerad felhantering i program.

* Fördjupning beträffande generiska datatyper och interfaces.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och projektarbete.

Examination

Kursen examineras genom laborationer, skriftlig tentamen samt projektarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin