Spanska som skolämne: Grammatik i teori och praktik

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 9LF049

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
9LF049
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Didaktik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 7 mars 2019
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursens övergripande syfte är att studenten utvecklar goda kunskaper inom ämnesområdena spansk syntax och grammatik i spanskundervisningen. Kursen syftar även till att utveckla en ökad ämnesdidaktisk kompetens.

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • visa goda kunskaper i spansk syntax och om språkets grammatiska, fonetisk fonologiska och lexikala variation i olika spansktalande områden
 • visa kunskaper om centrala teoribildningar inom grammatik ur ett lärandeperspektiv och deras betydelse för undervisning i spanska som främmande språk
 • identifiera, analysera och redogöra för det spanska språkets grammatiska fenomen vid inlärning av spanska som främmande språk samt reflektera över betydelsen av dessa för undervisningen
 • författa texter i olika didaktiska syften på en grammatiskt och lexikaliskt korrekt spanska samt visa på variation och koherens i den egna skriftliga produktionen
 • visa goda kunskaper om kontrasten mellan spanskans och svenskans strukturella skillnader
 • analysera och kritiskt granska olika typer av läromedel för grammatikundervisning i spanskämnet ur språkdidaktiska perspektiv och i relation till undervisningens kommunikativa mål
 • visa förmåga att inom givna tidsramar producera eget undervisningsmaterial med utgångspunkt i kurs- och ämnesplaner i moderna språk och relatera val av innehåll och arbetssätt till kursens teoretiska ramar.

Innehåll

 • Teoretiska perspektiv på det spanska språkets syntax och dess grammatiska, fonetisk-fonologiska och lexikala variation med fokus på grammatikens roll i spanskundervisningen.
 • Satsstruktur och förhållanden mellan syntaktisk form och semantisk mening.
 • Analys av olika texttyper och digitala material med fokus på geografisk variation och olika register i tal och skrift.
 • Centrala teorier om grammatik i språkundervisningen i allmänhet och om spanska som främmande språk i synnerhet med fokus på grammatiska fenomen som ger upphov till svårigheter vid inlärning
 • Analys av strukturella skillnader mellan spanska och svenska.
 • Skriftlig produktion med fokus på ämnesdidaktik.
 • Analys olika typer av läromedel och produktion av eget material för att behandla grammatiska områden i spanskundervisningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Det är obligatorisk närvaro vid seminarier.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt exv genom aktivt deltagande på seminarier och skriftliga examinationsuppgifter.

Undervisnings- och examinationsspråk är spanska.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Rekommenderade förkunskaper: Språkfärdighet i spanska motsvarande B1 enligt Gemensam europeisk referensram för språk.

Denna kurs ersätter kursen 9LF034 Grammatikens roll i spanskundervisningen - teori och praktik och kan inte tas med i examen tillsammans med den.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin