Reglerteknik II

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1RT495

Kod
1RT495
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Inbyggda system A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive Reglerteknik I. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beräkna samband mellan flervariabla dynamiska modeller i form av tillståndsmodeller och överföringsfunktioner,
  • analysera flervariabla dynamiska system med avseende på stabilitet, känslighet för störningar, statistiska egenskaper samt styrbarhet och observerbarhet,
  • analysera brusstörda dynamiska system, och beräkna stationära varianser för givna linjära modeller,
  • designa optimala observatörer (Kalmanfilter),
  • designa regulatorer för linjära flervariabla system baserat på linjärkvadratisk styrning,
  • redogöra för principerna bakom prediktionsreglering (MPC),
  • utvärdera regulatorer via laborationer på verkliga processer.

Innehåll

Matematisk beskrivning av linjära flervariabla system, i kontinuerlig och diskret tid. Styrbarhet och observerbarhet. Stabilitet. Beskrivning av störningar och analys av deras effekter. Linjärkvadratisk teori för regulatorsyntes. Separationssatsen. Prediktionsreglering.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, och laborationer. Gästföreläsning. Frivilliga inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (4 hp), samt laborationer (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen har till stor del överlappande innehåll med kurserna Reglerteknisk design (1TT492), Datorbaserad styrning (1RT450) och Datorbaserad styrning (1TS250) och kan inte tillgodoräknas i en examen tillsammans med någon av dessa.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin