Gruvbrytningens utmaningar

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MP024

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MP024
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 december 2018
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

90 hp inom teknik/naturvetenskap (fysik, kemi, biologi, matematik, geovetenskap, datavetenskap, materialvetenskap) inklusive 15 hp matematik eller fysik samt 10 hp kemi.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • demonstrera professionellt beaktande och hanterande av faror kopplade till bergmekanik, seismicitet, etc.
  • uppvisa välgrundad insikt i förhållanden som uppkommer med ökat djup som ventilation, temperaturkontroll, detektion av explosiva gaser och andra faktorer som påverkar gruvarbetarnas arbetsmiljö.
  • kritiskt utvärdera tekniska och kompetensmässiga behov som måste fyllas för att bedriva fungerande och säker gruvdrift
  • utvärdera ekonomiska utmaningar och miljömässiga faror från gruvverksamhet på stort djup

Innehåll

Gruvdrift på större djup kommer att bli vanligare i framtiden när grunda kol- och mineralresurser förbrukats. Projektioner av global efterfrågan i framtiden och dess implikationer för gruvbrytning. Översikt av pågående gruvbrytning på stort djup från olika delar av världen. Bergsmekanik och beräkningar av stressbelastningar, spänningsfält och bergmassors påverkan, inducerad seismicitet. Identifikation av seismogena strukturer. Katastrofala händelser inom bergteknik på stort djup: bergsprickors deformationer, höga temperaturer, etc. Strategier för att hantera, säkra och konstruera på stort djup. Stigande temperaturer med ökat djup, ventilation och kylbehov. Lämpliga förhållanden för god arbetsmiljö och hur de nås på stora djup. Utveckling av automatiserad gruvteknik och automatiseringens framtidsutsikter.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, fallstudier och praktiska övningar.

Examination

Inlämninguppgifter (2 hp), aktiv medverkan i grupparbete och seminarier (1 hp), skriftlig tentamen (2 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin