Programmeringsteknik I

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TD433

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TD433
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1N, Teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 februari 2019
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 4 eller Matematik D (områdesbehörighet A9/8). Dessutom rekommenderas Beräkningsvetenskap I eller motsvarande. Anledningen är att kursen kräver att man är bekant med algoritmbegreppet, grundläggande programmeringsstrukturer (if, while, for), underprogram (t.ex. funktioner) och parameteröverföring.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för de grundläggande begreppen modul, funktion, klass, objekt och därtill hörande underbegrepp;
  • analysera och lösa problem med hjälp av programmeringskonstruktioner
  • förklara vad ett givet program i Python utför;
  • använda befintliga moduler och skriva program med flera samverkande komponenter i Python;
  • använda en programutvecklingsmiljö;
  • testa och felsöka program.

Innehåll

Introduktion till programmering: syftet med programmering, programmering satt i sitt sammanhang genom exempel på tillämpningar, datorsystemet ur programmerarens synvinkel, programmeringsmiljöer.

Algoritmer: programmet som algoritm, skillnaden i preciseringsgrad mellan vardagslivets algoritmer och datorprogram.

Strukturering av kod: begreppet modul, funktion, klass, objekt, omfång (inklusive att skilja på omfången global, lokal, klass, instans).

Algoritmelement: tilldelning, sekvens, selektion, iteration. Aritmetiska och logiska uttryck, terminalbaserad in- och utmatning. Typiska idiom i Python.

Programmering: skriva program, funktioner, klasser och använda färdiga moduler. Programflöde.

Programmeringsteknik: implementering, testning, felsökning samt dokumentation.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner/laborationer och inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov (2 hp) samt inlämningsuppgifter (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin