Introduktion till byggteknik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE439

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE439
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 februari 2019
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet A8/8)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • beskriva några vanliga arbetsuppgifter för en byggingenjör,
  • redogöra översiktligt för byggprocessen,
  • skriva en enkel teknisk rapport,
  • planera och genomföra en muntlig redovisning,
  • bygga en enkel fysisk modell,
  • redogöra för grundläggande begrepp inom byggteknik samt hur byggtekniken utvecklats genom historien,
  • välja och använda utifrån situationen lämplig läs- eller anteckningsteknik samt planera sina egna studier.

Innehåll

Grundläggande begrepp inom byggteknik. Exempel från byggingenjörers arbetsmarknad. Studieteknik. Byggteknik och fysiskt modellbygge, rapportskrivning, informationssökning och muntlig presentationsteknik. Laboration i visualisering-och modellverkstad. Lärande på universitetsnivå. Pedagogiska programmets intentioner. Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, seminarium och studiebesök.

Examination

Aktivt deltagande vid studiebesök och seminarier (2 hp) samt muntlig och skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin