Laserspektroskopi

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB766

Kod
1KB766
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F, Kemi A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 19 februari 2019
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp med 90 hp kemi alternativt fysik. Spektroskopi, 10 hp, eller motsvarande rekommenderas. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • beskriva och förklara grundläggande begrepp inom laserfysiken
  • jämföra funktion och egenskaper hos ett antal vanligt förekommande lasrar
  • beskriva och jämföra de viktigaste laserspektroskopiska metoderna samt deras användning för att studera fotokemiska och fotofysiska processer
  • tillämpa och praktiskt använda laserspektroskopisk instrumentering

Innehåll

Ljusets egenskaper, växelverkan mellan ljus och materia, principen för laserverkan, laserstrålningens egenskaper, icke-linjära fenomen och generering av korta pulser, lasersystem för spektroskopi, instrumentering för detektering av optiska signaler och för tidsupplösta mätningar, absorptions- och fluorescensspektroskopi, Raman-spektroskopi, icke-linjär spektroskopi, tidsupplöst och ultrasnabb laserspektroskopi, speciella tillämpningar av laserspektroskopi, laborativa övningar.

Undervisning

Föreläsningar, lektionsövningar, seminarier, laborationer och projekt.

Examination

Seminarier (5 hp), skriftlig och muntlig projektpresentation (3 hp), laborationer (2 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av de olika kurskomponenterna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas tillsammans med 1KB757 Laserspektorskopi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin