Statistiska metoder i fysiken

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA357

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA357
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp med grundläggande statistik och 60 hp fysik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för skillnaden mellan Bayesisk och frekventistisk statistik,
  • jämföra olika datamängder och bedöma deras kompatibilitet och behandla mätosäkerheter korrekt,
  • utföra funktionsminimering analytiskt och numeriskt,
  • bestämma konfidensintervall,
  • bestämma parametrar med etablerade metoder,
  • utföra hypotestester och redogöra för sannolikheten i resultatet,
  • använda vanliga mjukvaruverktyg, inklusive Monte Carlo-generatorer, för statistisk analys,
  • genomföra en funktionsutveckling från data .

Innehåll

tatistiska metoder inom fysiken och praktisk användning av dessa. Bayesisk vs. frekventistisk statistik. Osäkerheter, sannolikhetsfördelningar, väntevärden och varianser. Parameterbestämningsmetoder: method of moments, maximum-likelihood, minsta kvadratmetoden. Hypotestester: Chi2och Kolmogorov-Smirnov test. Signal vs. bakgrund, funktionsminimering med bivillkor. Orientering om numeriska minimeringsmetoder, Monte Carlo-generatorer och funktionsutveckling från data.

Undervisning

Nätbaserade föreläsningar, salsundervisning med fokus på problemlösning samt seminarier.

Examination

Inlämningsuppgifter med muntlig presentation av lösningsförslag vid seminarier. Aktivt deltagande i undervisning.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin