Jordens potentialfält

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GE035

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1GE035
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Geovetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp inklusive 75 hp fysik och matematik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • jämföra de gravitationella och magnetiska potentialerna med hjälp av Gauss teorem och Helmholtzs teorem.
  • beskriva potentialfälten med hjälp av harmoniska funktioner (Fourier komponenter och klotytefunktioner) och använda detta för utåt samt inåt extrapolering.
  • ge en detaljerad beskrivning av hur jordens gravitationella och magnetiska fält kan uppmätas och undersökas.
  • härleda metoder för kartläggning av strukturer och processer i jordens inre som är relaterade till det gravitationella och det magnetiska fältet.
  • beskriva grunderna inom direkt och omvänd modellering av jordens potentialfält.

Innehåll

Greens identiteter, Helmholtz teorem, Greens funktioner och Gauss lag för de gravitationella och magnetiska fälten. Vektor- och skalärpotentialer. Magnetisering, magnetisk permeabilitet och susceptibilitet. Poissons samband mellan den magnetiska potentialen och det gravitationella fältet. Klotytefunktionsanalys och Fouriermetoder. Tyngdfältet, geoiden och jordens form. Gravitationsfält och densitetsfördelning i jordens inre. Tyngdmätningsmetoder. Beräkning och tolkning av tyngdanomalier. Jordmagnetiska fältets ursprung och variation i tid och rum. Geomagnetiska mätmetoder. Magnetometrisk tolkning. Direkta och omvända metoder för modellering av gravitationen och magnetfältet.

Undervisning

Föreläsningar, inlämningsuppgifter, problemlösning.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp) och inlämningsuppgifter (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin