Examensarbete C i geofysik

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1GE037

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1GE037
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

60 hp fysik varav 10 hp inom geofysik (t.ex. Tillämpad och miljöinriktad geofysik, 10 hp, Global geofysik, 10 hp, Seismologi 10 hp). För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer.
  • självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar.
  • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.
  • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
  • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Innehåll

Inom kursen genomför studenten ett självständigt projektarbete i fysik: geofysik. I detta arbete används och tränas de färdigheter och förmågor som skall uppnås enligt målen för en kandidatexamen. Inom projektet tillämpar studenten sina inhämtade kunskaper och erfarenheter i fysik på en specifik problemställning. Projektet är vanligtvis av forsknings- eller utvecklingskaraktär.

Undervisning

Undervisningen utformas individuellt beroende på projektets inriktning. Individuell handledning, men även andra undervisningsformer kan förekomma. Kursen avslutas med ett redovisningsseminarium.

Examination

Kursen examineras utifrån det genomförda arbetet samt de skriftliga och muntliga redovisningarna av detta.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

För inrapportering av kursbetyg krävs även att examensarbetet är tryckt samt inlagt i databasen Diva.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin