Projektarbete i vindkraftsprojektering

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GV144

Kod
1GV144
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vindkraftsprojektering A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Kandidatexamen 180 hp inom teknik, natur- eller samhällsvetenskapligt ämnesområde.

Mål

Projektarbetet tränar studenten i att självständigt, eller tillsammans med en eller flera andra studenter, planera, genomföra och redovisa ett forsknings- eller utvecklingsarbete. Syftet är också att studenten ska använda, fördjupa och bredda sina kunskaper från tidigare kurser inom vindenergi.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • självständigt identifiera, formulera och lösa problem på ett vetenskapligt sätt samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar.
  • söka och tillgodogöra sig kunskaper som behövs för att genomföra projekt.
  • visa fördjupad kunskap inom projektets ämnesområde.
  • tillämpa sina kunskaper för att nå ett uppsatt mål.
  • sammanställa och rapportera resultatet av sitt arbete skriftligt och muntligt.

Innehåll

Genomförande av ett självständigt arbete. Arbetsuppgift väljs i samråd med handledare, ämnesgranskare och examinator. Arbetet utförs under ledning av handledare i nära anslutning till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt vid universitetsinstitution, företag, myndighet, förening eller organisation.

Undervisning

Individuell handledning

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Ansökan till kursen ska lämnas till examinator på särskild blankett. Innan start av kurs ska förslag på arbetsplats, handledare och ämnesgranskare godkännas av examinator. Kursen får genomföras under valfri tidsperiod under året.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin