Turism och miljömässig hållbarhet

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GV167

Kod
1GV167
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar destinationsutveckling A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Kandidatexamen samt Introduktion till hållbar destinationsutveckling.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva turismens miljöpåverkan i olika rums- och tidsskalor
  • redogöra för olika sätt att mäta och kvantifiera turismens miljöpåverkan
  • sammanfatta möjligheter och begränsningar med miljöcertifiering och ekoturism

Innehåll

Identifiering och kategorisering av turismens miljöpåverkan studeras i en kontext av hållbar utveckling. Olika sätt att mäta och kvantifiera miljöpåverkan från transporter, resursanvändning, mm gås igenom, med tonvikt på begrepp och verktyg som livscykelanalyser, ekologiska fotavtryck och klimatavtryck. Rumsliga och tidsmässiga variationer i miljöpåverkan analyseras sedan mellan olika typer av turism. Genomgående studeras även proaktiva lösningar och förslag på att minska miljöpåverkan från turism. Kritisk analys av möjligheter och begränsningar med miljömärkning och ekoturism är en central del i detta.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, litteraturseminarier och studiebesök.

Examination

Skriftlig tentamen (5 hp) samt övningar och seminarier (2,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin