Rysslands och Sovjetunionens historia, kultur och samhälle

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2EU000

Kod
2EU000
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Euroasiatiska studier A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 24 januari 2019
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

Antagen till Masterprogram i Rysslands- och Eurasienstudier.

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • självständigt och med utgångspunkt i ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt redogöra för problemställningar som är centrala för historisk forskning om det postsovjetiska området,
  • redogöra för tsarrysk, sovjetisk och postsovjetisk historia, kultur och samhällsutveckling.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • i tal och skrift självständigt analysera och jämföra olika typer av texter relaterade till tsarrysk, sovjetisk och postsovjetisk historia, kultur och samhällsutveckling,
  • planera, genomföra och presentera (muntligt och skriftligt) mindre forskningsuppgifter.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • kritiskt värdera och problematisera olika perspektiv på historiska fenomen och processer som framförs i kurslitteraturen,
  • kritiskt reflektera kring historiesyn och historiebruk i dagens Ryssland och det postsovjetiska området.

Innehåll

Kursen består av två delar. I den första delen analyseras den historiska utvecklingen i Tsarryssland, Sovjetunionen och Ryska federationen från medeltiden fram till idag genom att fokusera på centrala problem och teman. I den andra delen sker en komparativ läsning av texter från olika tidsperioder med fokus på centrala teman och problemställningar i områdets kultur och samhällsutveckling som analyseras utifrån olika perspektiv. Textläsningen ger också möjlighet att diskutera historievetenskapliga och kulturvetenskapliga metodfrågor.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Undervisningsspråk är engelska, men enstaka lästexter på ryska kan förekomma under den andra delen, baserade på enskilda studenternas språkförmåga.

Examination

Kursen examineras genom seminarier, inlämningsuppgifter och muntliga presentationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin