Ryska för Rysslandsexperter 1

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5RY044

Kod
5RY044
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Ryska som fackspråk A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 6 februari 2019
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen ingår i Masterprogrammet i Rysslands- och Eurasienstudier.

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180hp med samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne som huvudområde. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Mål

Efter avslutade kurs ska studenten ha goda kunskaper i praktisk grammatik och idiomatiskt ryskt uttal. Studenten ska ha förvärvat grundläggande kunskaper om grammatiska strukturer och ska kunna läsa och analysera texter skrivna på ryska. Studenten ska uppvisa färdigheter i läs- och hörförståelse motsvarande A2 samt tal och skrift motsvarande A1+ enligt Europarådets Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR).

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • behärska det kyrilliska alfabetet och grundläggande uttalsregler i muntlig kommunikation
 • uppvisa god förståelse för grundläggande rysk grammatik för att kunna förstå korta och enkla texter inom områden relaterade till Rysslands- och Eurasienstudier
 • passivt och aktivt behärska högfrekvent vokabulär relaterat till studentens ämnes- och intresseområden
 • förstå och hämta relevant information från korta muntliga framställningar som behandlar förutsägbara frågor och som levereras långsamt och tydligt

Innehåll

Kursen består av följande två delkurs:

Delkurs 1. Att läsa och skriva på ryska i professionella sammanhang, 7,5 hp

Efter en kort och intensiv inlärningsfas av det kyrilliska alfabetet och ryska uttalsregler, fokuserar delkursen på läsning, förståelse och analys av ryska texter. Examinationen sker i form av muntliga presentationer, skriftliga uppgifter och en avslutande skriftlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • behärska det kyrilliska alfabetet såväl i kursiv som i tryckt text
 • analysera den grammatiska strukturen i enkla texter
 • översätta enkla texter från ryska till engelska
 • känna till grundläggande typer av professionell korrespondens och fackspråkliga texter
 • känna till och använda, i grundläggande muntlig och skriftlig kommunikation, högfrekvent vokabulär relaterat till studentens ämnes- och intresseområden
 • identifiera specifik information i enklare texter såsom korta aktuella nyhetsartiklar
 • förstå korta och enkla texter inom områden relaterade till Rysslands- och Eurasienstudier som består av högfrekvent språk
 • skriva kortare meddelanden relaterade till angelägenheter gällande omedelbara behov, såsom möten och förfrågningar rörande information eller assistans
 • skriftligt sammanfatta innehållet i korta ryska texter om aktuella frågor (till en början på engelska och slutligen på ryska).

Delkurs 2. Hörförståelse och muntlig kommunikation på ryska i professionella sammanhang, 7,5 hp.

Under delkursen tillägnas muntliga språkfärdigheter, såsom förståelse av ryska i tal och interaktion. Delkursen tränar studentens muntliga kommunikativa förmågor genom uppgifter baserade på press och multimediala källor. Examinationen sker i form av kontinuerlig bedömning av muntliga presentationer, skriftliga uppgifter och en avslutande examination.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa grundläggande uttalsregler i muntlig kommunikation och läsning på ryska
 • genomföra enklare dialoger i situationer som är relaterade till studentens specifika ämnes- eller intresseområde
 • ge enklare beskrivningar av aktuella eller historiska företeelser som är relevanta för Rysslands- och Eurasienstudier
 • förstå och hämta väsentlig information från korta muntliga framställningar som behandlar förutsägbara frågor och som levereras långsamt och tydligt
 • använda, i grundläggande muntlig kommunikation, högfrekvent vokabulär relaterat till studentens ämnes- och intresseområden
 • muntligt sammanfatta innehållet i ryska texter eller muntlig kommunikation som är relevanta för studentens särskilda ämnes- eller intresseområde

Undervisning

Seminarier, gruppövningar och självstudier. Aktivt deltagande i kursens seminarier är obligatoriskt.

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning.

Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på båda delkurserna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin