Examensarbete med inriktning mot diabetesvård

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3ME093

Kod
3ME093
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vårdvetenskap A1E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen, 8 maj 2019
Ansvarig institution
Institutionen för medicinska vetenskaper

Allmänt

Kursen är valbar och gemensam för samtliga inriktningar inom specialistsjuksköterskeprogrammet. Kursens innehåll bygger vidare på tidigare kursers innehåll av vetenskaplig metodik. Kursen kan genomföras inom ramen för internationellt utbytesprogram

Behörighetskrav

Antagen till och påbörjade studier inom specialistsjuksköterskeprogrammet. Godkända kurser omfattande 15 hp inom vald inriktning.

Mål

Under kursen skall studenten utveckla fördjupade kunskaper inom allmän och specifik omvårdnad samt utifrån kunskaper i vetenskaplig metodik självständigt genomföra ett examensarbete.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

Kunskap och förståelse

 • visa fördjupad kunskap inom inriktningens kunskapsområde
 • visa fördjupad kunskap om tillämpning av ett vetenskapligt arbetssätt
 • visa fördjupade kunskaper om vårdvetenskapliga teorier och begrepp som utgör vetenskaplig grund för inriktningens kunskapsområde

Färdighet och förmåga

 • planera och formulera sökfrågor, genomföra sökstrategier baserade på god begreppsanalys inom ämnesområdet och därefter välja lämpliga informationsresurser
 • kritiskt granska, analysera och värdera nationella och internationella forskningsresultat samt presentera och diskutera vetenskapliga studier inom ämnesområdet
 • planera och genomföra ett självständigt arbete inom inriktningens kunskapsområde samt beskriva arbetets relevans i relation till vårdvetenskapliga teorier och begrepp
 • rapportera det självständiga arbetet på ett vetenskapligt sätt, skriftligt och muntligt
 • reflektera över legala och etiska begränsningar vid användning av olika typer av forskningsdata
 • kritiskt granska eget och andras självständiga arbeten

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över och värdera vetenskapliga arbetens betydelse för omvårdnad inom inriktningen
 • värdera och diskutera egna forskningsresultat i relation till annan relevant omvårdnadsforskning inom området inklusive teorier och begrepp

Innehåll

Utarbetande av projektplan.

Genomförande och författande av eget examensarbete

Respondent- och opponentskap

Undervisning

Arbetet stöds genom webbaserad undervisning, handledning individuellt och i seminarieform samt litteraturstudier. Examensarbetet diskuteras vid särskilt seminarium med opponenter och i närvaro av examinator.

OBLIGATORISKA MOMENT

Introduktion till kurs, seminarier, studieuppgifter med skriftlig och muntlig redovisning.

Examination

Examination sker i form av muntliga och skriftliga redovisningar av projektplan och examensarbete samt deltagande i seminarier.

Studenten skall med godkänt resultat:

 • utarbeta en projektplan för examensarbete
 • utföra ett självständigt examensarbete
 • som respondent försvara sitt examensarbete samt presentera detta som poster eller muntlig presentation
 • som opponent kritiskt granska annan students examensarbete

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin