Barn- och ungdomslitteratur

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LV220

Kod
5LV220
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Litteraturvetenskap G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 maj 2019
Ansvarig institution
Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

Allmänt

Kursansvarig institution är Litteraturvetenskapliga institutionen.

Kursen är en fristående kurs på grundnivå, som även kan inräknas som valfri kurs i Litteraturvetenskap C samt inom ramen för Svenska 4. Kursplanen är fastställd av Litteraturvetenskapliga institutionens styrelse den 11 december 2006 och av Historisk-filosofiska fakultetsnämnden den 27 februari 2007 Litteraturlistan är fastställd av Litteraturvetenskapliga institutionens styrelse den 11 december 2006.

Behörighetskrav

60 hp i ett ämne

Mål

Kursen syftar till att i anknytning till aktuell forskning ge fördjupade kunskaper om litterära genrer och skönlitterära texter som vänder sig till barn och ungdomar.

Efter genomgången kurs förväntas studenten:

* kunna definiera och tillämpa begrepp med relevans för barn- och ungdomslitteratur

* kunna redogöra för olika genrer inom barn- och ungdomslitteratur

* kunna analysera och diskutera barn- och ungdomslitteratur i relation till debatt och forskning inom området.

Innehåll

Varje seminarium behandlar ett enskilt tema inom ämnesområdet såsom exempelvis:

Barnboken som begrepp, bilderböcker, sagor från olika tider och kulturer, barnbok kontra barndomsskildring, populärlitteratur för flickor och pojkar, fantasy, realistiska berättelser för barn och/eller ungdom.

Undervisning

Seminarier och föreläsningar. I de fall den studerande avser att tentera kursen som läskurs diskuteras förslag till kurslista med examinator.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier. Fullgörande av muntliga och skriftliga uppgifter. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin