Spelforskningsprototyper och speltestning

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5SD305

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5SD305
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Speldesign A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 april 2019
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Allmänt

Kursen ingår i Masterprogram i speldesign, 120 hp.

Behörighetskrav

Kandidatexamen med ämnesfördjupning inom ett huvudområde med inriktning mot spel eller spelande samt kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • identifiera designmål och på ett effektivt sätt planera ett speltest,
  • formulera forsknings- och enkätfrågor för att samla data för iterativ design,
  • redovisa effektiva sätt att presentera utvärderingsresultat,
  • göra välgrundade val mellan användbarhet och speltestningsmetoder för att nå designmål,
  • bedöma och utvärdera olika speltestningsstrategier för prototyper, samt
  • identifiera, bedöma och diskutera möjliga risker som inverkar på strategin för testning av mjukvara eller spel.

Innehåll

Kursen ger en inledning till arbetet med prototyper för spelforskning. Den erbjuder en möjlighet att lära sig hur man utvecklar prototyper för att besvara specifika vetenskapliga frågor och hur man genomför speltestning med prototyper genom att använda såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder. Under kursens gång formulerar studenterna ett förslag till en forskningsfråga och utvecklar en prototyp avsedd att användas för att besvara frågan. Studenterna uppmuntras också att presentera sina prototyper och sitt arbete vid Gotland Game Conference.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, obligatoriska seminarier och workshops.

Examination

Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Kursen examineras genom formativ bedömning av ett antal uppgifter. Studenterna ska skriftligt formulera en forskningsfråga, tre skriftliga rapporter över studier som utförts med hjälp av sin(a) prototyp(er) och en avslutande rapport som omfattar och kontextualiserar de tidigare rapporterna. Sammanfattningsbetyget på kursen är betyget på den avslutande rapporten som bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin