Postsovjetisk transformation - ekonomisk, rättslig och social utveckling i Ryssland

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2EU002

Kod
2EU002
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Euroasiatiska studier A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 20 augusti 2019
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

Antagen till masterprogram i Rysslands- och Eurasienstudier samt 7,5 hp från kursen Rysslands och Sovjetunionens historia, kultur och samhälle.

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • redogöra för kunskap om och resonera kring utvecklingen i Ryssland och Eurasien, med särskild hänsyn till dess ekonomiska, rättsliga och sociala dimensioner,
  • redogöra för grundläggande samhällsvetenskapliga begrepp och teorier av betydelse för utvecklingen i Ryssland och Eurasien.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • använda grundläggande samhällsvetenskapliga begrepp och teorier för att tolka utvecklingen i Ryssland och Eurasien.
  • formulera och lösa forskningsproblem relaterade till den postsovjetiska transformationen,
  • tolka, analysera och förklara den ekonomiska, rättsliga och sociala omvandlingen i Ryssland och Eurasien.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • granska, analysera och kritiskt värdera det vetenskapliga kunskapsläget rörande ekonomisk, rättslig och social samhällsutveckling i Ryssland och Eurasien,självständigt identifiera och problematisera centrala frågeställningar med relevans för teoribildning kring post-sovjetisk transformation.

Innehåll

Syftet är att utveckla studentens kunskap om ekonomisk, rättslig och social samhällsutveckling i Ryssland och Eurasien. Kursen ger studenten verktyg för att självständigt kunna analysera och värdera pågående utvecklingstendenser i området.

I kursen analyseras samhällssystemets förändring från Sovjetunionen till dagens Ryssland via Michail Gorbatjovs perestroika, 1990-talet under president Boris Jeltsin och president Vladimir Putins tid vid makten, med tonvikt på ekonomiska, rättsliga och sociala processer. Kursen problematiserar utvecklingen i Ryssland och Eurasien med utgångspunkt i olika samhällsvetenskapliga begrepp och teorier. Dessa teorier ställs mot varandra och deras förklaringsvärde analyseras. Tonvikten ligger på analys av utvecklingen i Ryssland, men jämförelser kommer löpande att göras med andra länder i det postsovjetiska området.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom seminarier och en forskningsrapport.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin