Integrativ molekylärbiologi, fysiologi och farmakologi

8,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 3FF024

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3FF024
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk vetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 25 april 2019
Ansvarig institution
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Behörighetskrav

Samtliga kurser på apotekarprogrammets termin 1 är godkända, med undantag av ett kursmoment och en tentamen, samt att alla kurser på termin 2 har genomgåtts.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

* redogöra för människokroppens mikro- och makroanatomi

* beskriva organens inbördes läge i människokroppen (topografisk anatomi) genom att använda anatomisk terminologi

* redogöra för grundläggande fysiologiska processer för att upprätthålla normal funktion hos celler, organ och organsystem

* redogöra för principer för läkemedels öde i organismen samt förklara farmakokinetiska och farmakodynamiska begrepp

* redogöra för olika typer av målproteiner och förklara hur läkemedel kan interagera med dessa

* beskriva grundläggande principer för cellsignalering

* beskriva grundläggande principer för reglering av genexpression i eukaryota celler

* beskriva förändringsprocesser i genomet under normala och sjukliga tillstånd samt utnyttja grundläggande molekylärbiologiska kunskaper för att identifiera orsaker till genetiska sjukdomar

* redogöra för hur grundläggande molekylärbiologisk kunskap kan utnyttjas i samband med forskning, sjukdomsdiagnostik, läkemedelsutveckling och farmakologisk behandling

* förklara innebörden av etiska aspekter på preklinisk och klinisk forskning inom farmakologi och molekylärbiologi samt inom diagnostik och behandling av genetiska sjukdomar

* redogöra för farmakologisk och molekylärbiologisk metodik samt matematiska modeller för analys av experimentella data

* tillämpa gällande säkerhetsföreskrifter, självständigt genomföra riskanalys samt föra laborationsprotokoll vid laborativt arbete

* tillämpa molekylärbiologisk metodik

* redovisa experimentella resultat på god svenska i form av skriftliga laborationsprotokoll

Innehåll

Under kursen beskrivs organ/organsystemens anatomiska uppbyggnad och organens läge i kroppen. Studenterna ges möjlighet att i grupp och under handledning studera anatomiska strukturer. Vidare undervisas de grundläggande fysiologiska processer som reglerar människokroppen på cell- och organnivå. Kursen behandlar även principer för läkemedels öde i organismen (principer för läkemedelsupptag, fördelning, metabolism, utsöndring) samt farmakokinetiska och farmakodynamiska begrepp, där receptorfarmakologi ingår. Grundläggande kunskaper om olika typer av signaleringsmekanismer på cellulär nivå förmedlas. Den molekylära funktionen hos olika typer av receptorer och jonkanaler behandlas ur ett farmakologiskt perspektiv. Vidare omfattar kursen principer för eukaryot genreglering, förändringsprocesser i eukaryota genom samt den cellulära bakgrunden till genetisk sjukdom. Dessutom ges en översikt om hur molekylärbiologisk kunskap utnyttjas inom olika delar av läkemedelsområdet.

På kursen får studenten arbeta med molekylärbiologisk metodik (som PCR) samt använda sig av matematiska modeller för analys av experimentella data. Studenten får även träna muntlig och skriftlig presentation. Kursen ger vidare grunderna för förståelse av och möjlighet till reflektion över etiska frågeställningar relevanta för kursinnehållet.

Kursen omfattar 1.5 hp anatomi, 1.5 hp fysiologi, 2,5 hp farmakologi och 3 hp molekylärbiologi. Kunskaper från denna kurs ligger till grund för förståelsen av människokroppens fysiologi samt farmakologi.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, demonstrationer och laborationer. Obligatoriska moment är på förhand angivna seminarier, samt redovisningstillfällen och laborationer.

Examination

Individuell skriftlig tentamen sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs, förutom godkänd tentamen (7,5 hp), godkänt resultat på obligatoriska moment (1 hp). Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i samma examen som 3FB012/3FB202 Farmaceutisk molekylärbiologi med bioinformatik, 3FF222/3MC222 Fysiologi och 3FF111/3FF211 Farmakologi B på grund av överlapp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin